โพรเซอร์เทค (พีเอสที)

ก้าวหน้า เชี่ยวชาญ มืออาชีพ

Vision

วิสัยทัศน์

โพรเซอร์เทค มุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าไปสู่ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพในระดับที่สูงขึ้นในการให้บริการปรับแต่งผิวชิ้นงาน

พันธกิจ

พีเอสทีสนับสนุนภาคการผลิตด้วยการให้บริการปรับแต่งผิวชิ้นงานอย่างมีคุณภาพด้วยนวกรรมใหม่ๆ ในราคาที่สู้กับคู่แข่งได้ พร้อมส่งมอบได้ตรงตามเวลา

ค่านิยม


>> เอาใจใส่ รับผิดชอบ เชื่อมั่น และเคารพ
>> รู้จักและกล้าคิดนอกกรอบ
>> ทำงานเป็นทีมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
>> คุณภาพคือใจกลางของการทำงานเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

ที่อยู่

101/62/13 นวนคร 5/4,
คลองหนึ่ง, คลองหลวง,
ปทุมธานี 12120

ช่องทางติดต่อ


โทร: +668 0212 8169